Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007 - 2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση C(2008)1132/ 28/03/2008.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 118.606.893 €, εκ των οποίων εθνικοί πόροι είναι τα 29.651.723 € (25%), ενώ τα 88.955.170 € (75%) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - Ιταλία» είναι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της σύζευξης του δυναμικού εκατέρωθεν της θαλάσσιας διασυνοριακής γραμμής».

Ο γενικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσα από Άξονες Προτεραιότητας, με ειδικότερους στόχους για τον καθέναν.

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής»

Ο τρίτος Άξονας Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας», στον οποίο εντάσσεται η Πράξη «Bridges of History and Tradition» έχει σαφείς και οριοθετημένους στόχους, οι οποίοι αναφέρονται ως εξής:

  • Βελτίωση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας, τα κοινωνικά ζητήματα ένταξης και την πρόληψη των κινδύνων, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, τη δημιουργία δικτύων και κοινών πρωτοκόλλων.
  • Αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Ανάπτυξη της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, ιδίως σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξάλειψη των συνθηκών αποκλεισμού των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, με τη βελτίωση των υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα στον τομέα της υγείας και στον κοινωνικό τομέα.
  • Αύξηση του τουρισμού που σχετίζεται με την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά.
Το e-mail σας*


Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις

sitemap bridgetrad

Γεφύρι

Έχετε επισκεφτεί το Γεφύρι της Πολιτσάς;

Προσθέστε μια νέα απάντηση!

Logo Bridgetrad

Ενημέρωση! Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και λειτουργίας για να προχωρήσετε. Όροι και προυποθέσεις

Αποδέχομαι